marcinrozanski

painting

objects

about

contact

Marcin Różański ur. 1986 r. w Józefowie.
Mieszkam i pracuję w Gdańsku.
2006-2011 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Dyplom z Malarstwa w pracowni prof. Teresy Miszkin, Aneks z Intermediów w pracowni prof. Grzegorza Klamana.
2002-2006 Liceum Plastyczne im. Bernarda Morando w Zamościu, Dyplom z Reklamy Wizualnej.
Zajmuję sie malarstwem sztalugowym, instalacją.
W swoich pracach przedstawiam własne przemyślenia dotyczące wybranych zjawisk kultury i ich transformacji na przestrzeni czasu. Głównym medium, którym się posługuję jest malarstwo, chodź nie ograniczam się do klasycznej formy malarstwa olejnego. Jako tworzywo wykorzystuję tekst drukowany, fragmenty gazet, plakatów, multiplikując tym samym warstwę znaczeniową obrazu.

WYSTAWY INDYWIDUALNE
2016 HEGEMONIA WIDZENIA, Galeria Żak, Gdańsk
2011 OBRAZ HIPERTEKSTUALNY, Galeria Pionova, Gdańsk

WYBRANE WYSTAWY ZBIOROWE
2015 Festiwal STREETWAVES, Gdańsk
2014 NO TITLE, Galeria Art Affair, Gdańsk
2013 BUDOWLA I CZŁOWIEK, Spichlerz Sztuki, Wejherowo
          MORFEM, Galeria Spokojna, Warszawa
          JUNGE POLNISCHE MALEREI – KUNST AUS POMMERN, Kiel, Niemcy
2012 Wystawa Efemeryczna OPOWIEŚCI NIESAMOWITE Edycja zimowa, Las przy ul. Polanki 125, Gdańsk
          JUNGE POLNISCHE MALEREI – KUNST AUS POMMERN, Neustrelitz, Hilpoltstein, Nürnberg, Niemcy
          Festiwal STREETWAVES, Gdańsk
          MŁODE MALARSTWO W GDAŃSKU, Galeria Ratusza Głównego w Gdańsku
          Wystawa Efemeryczna OPOWIEŚCI NIESAMOWITE Edycja wiosenna, Las przy ul. Polanki 125, Gdańsk
2011 Festiwal Video Art PUNKTY WIDZENIA, Galeria Manhattan, Łódź
2010 Warsztaty MADIA NACJE 6, Instytut Sztuki WYSPA, Gdańsk
          Wystawa Wydziału Malarstwa ASP Gdańsk , Audytorium ASP Gdańsk
          ZEN wspólnie z Julią Kurek, Galeria E66, Gdańsk
2009 UNKNOWN ARTISTS wspólnie z Julią Kurek i Karolem Patoletą, ASP Gdańsk
          Warsztaty Polsko-Czeskie (prowadzący Zbigniew Libera) JA,MY,ONI" cz. 2, Praha, Brno, Czechy
          KONTYNUACJA, ASP Poznań

Marcin Różański born 1986 in Józefów.
Live and work in Gdańsk.
2006-2011 Academy of Fine Arts in Gdańsk, Diploma in Painting Department in prof. Teresa Miszkin Studio, Annex of Intermedia in prof. Grzegorz Klaman Studio. 2002-2006 Fine Arts High School in Zamość, Diploma in Visual Advertising.
I work in many media like: painting, installation.
In my works, I present my own thoughts on selected cultural phenomena and their transformation over time. As the material I use printed text, fragments of newspaper and clippings to multiply of meaning layers of the image.

SOLO EXHIBITIONS
2016 HEGEMONY OF VIEW, Zak Gallery, Gdansk
2011 HYPERTEXTUAL IMAGE, Pionova Gallery, Gdansk

SELECTED GROUP EXHIBITIONS AND WORKSHOPS
2015 STREETWAVES Festival, Gdansk
2014 NO TITLE, Art Affair Gallery, Gdansk
2013 HUMAN AND BUILDING, Granary of Art, Wejherowo
          MORFEM, Spokojna Gallery, Warsaw
          JUNGE POLNISCHE MALEREI – KUNST AUS POMMERN, Kiel, Germany
2012 Ephemeral Exhibition AMAIZING STORIES Winter edition, Forest near by Polanki 125 street, Gdansk
         Cykl JUNGE POLNISCHE MALEREI – KUNST AUS POMMERN, Neustrelitz, Hilpoltstein, Nürnberg, Germany
         STREETWAVES Festival, Gdansk
         MŁODE PAINTING IN GDANSK, City Hall Gallery in Gdansk
         Wystawa Ephemeral Exhibition AMAIZING STORIES Spring edition, Forest near by Polanki 125 street, Gdansk
2011 Video Art Festival POINTS OF VIEW, Manhattan Gallery, Lodz
2010 Workshops MADIA NATIONS 6, WYSPA Art Institute, Gdansk
          Exhibition of Painting Department of Fine Arts Academy im Gdansk , Academy Hall Gdansk
          ZEN with Julia Kurek, E66 Gallery, Gdansk
2009 UNKNOWN ARTISTS with Julia Kurek and Karol Patoleta Fine Arts Academy in Gdansk
          Polish-Czech Workshops (leader Zbigniew Libera) I,WE,THEY... part 2, Praha, Brno, Czech Republic
          CONTINUATION, Fine Arts Academy Poznan